Obec Heřmánky

Jak vyhlásit místní referendum

3. Pojmenování (název) životní situace

Jak vyhlásit místní referendum

4. Základní informace k životní situaci

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je institutem přímé demokracie.

Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V místním referendu rozhodují oprávněné osoby o záležitostech, které patří do samostatné působnosti obce či statutárního města.

Obcí je třeba v tomto případě rozumět také městskou část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městskou část hlavního města Prahy; pojem statutární město zahrnuje také hlavní město Praha.

V určitých případech je možné místní referendum konat také na území části obce, aniž by se jednalo o městskou část či městský obvod.

Oprávněné osoby v místním referendu hlasují o jednoznačně položené otázce, na niž je možné odpovědět pouze slovem "ano" či slovem "ne" - tedy o otázce zjišťovací.

Není vyloučeno, aby se místní referendum konalo o více samostatných otázkách.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní referendum se koná, jestliže:

 • se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo

 • přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis - např. § 21 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce dle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem; úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přípravný výbor - navrhuje uspořádání místního referenda; deleguje členy do komisí pro hlasování; může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady; může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu.

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej v obci nebo statutárním městě svým podpisem podpořil stanovený počet oprávněných osob; stejné pravidlo platí i pro případ, kdy se místní referendum koná na území části obce.

Stanovené počty osob jsou následující:

 • do 3 000 obyvatel ...... 30 % oprávněných osob,

 • do 20 000 obyvatel ...... 20 % oprávněných osob,

 • do 200 000 obyvatel ...... 10 % oprávněných osob,

 • nad 200 000 obyvatel ....... 6 % oprávněných osob.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložením písemného návrhu přípravného výboru (spolu s přílohou) u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh přípravného výboru předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") nebo Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města (dále jen "magistrát statutárního města"), který posoudí předložený návrh přípravného výboru.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

 • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,

 • znění otázky, popř. otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,

 • odůvodnění návrhu,

 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popř. statutárního města,

 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,

 • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu, a jejich vlastnoruční podpisy.

Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy.

Každý podpisový arch podpisové listiny musí obsahovat:

 • označení území, na němž se má místní referendum konat,

 • znění otázky, popř. otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,

 • jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu trvalého pobytu,

 • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání místního referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis.

Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru

Návrh přípravného výboru (spolu s přílohou) předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu nebo magistrátu statutárního města, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.

Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil; současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.

V případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.

Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání; obdobně postupuje rada města, která bezvadný návrh přípravného výboru předloží k projednání zastupitelstvu statutárního města.

Na doručování písemností se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města (po předložení bezvadného návrhu přípravného výboru radou obce nebo radou města) na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne:

 • o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,

 • o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu po dobu 15 dnů; usnesení zastupitelstva statutárního města se vyvěsí neprodleně po dobu 15 dnů na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů.

Obdobně postupuje příslušné zastupitelstvo při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu.

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda - o tomto rozhodnutí neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce; prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí (v této lhůtě nelze vykonat rozhodnutí zastupitelstva o navržené otázce bez vyhlášení místního referenda); rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města podle věty první pozbývá dnem vyhlášení místního referenda platnosti.

Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce nebo orgánům statutárního města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města

Viz § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu přípravného výboru elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.07.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Úřad

Rychlý kontakt

Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
tel.: (+420) 556 748 046
mob.: (+420) 724 180 528
mail: ouhermanky@seznam.cz
datová schránka: 9gkaxma

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
oblačno 27 °C 17 °C
úterý 16. 7. jasno 27/18 °C
středa 17. 7. slabý déšť 25/16 °C
čtvrtek 18. 7. skoro jasno 25/14 °C

Svátek

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Pojďte se vykoupat do řeky

Odkazy

Obce Mikroregionu Odersko