Probíhající projekty

Zatrubnění a výstavba chodníku v obci

Koordinátor projektu: Bc. Roman Münster

Stav projektu: Projektová dokumentace vyhotovena, probíhá uzavírání smluv s majiteli dotčených pozemků.

Partneři projektu: 

Vybudování nového dětského hřiště a renovace povrchu sportovního kurtu

Koordinátor projektu: Bc. Jiří Březa

Stav projektu: Žádost o dotaci schválena. V půlce října je plánováno zahájení prací.

Partneři projektu: 

Změna územního plánu

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projektu: Sběr podnětů od občanů.

Výstavba DČOV

Koordinátor projektu: Bc. Jiří Březa

Stav projektu: Přidělení dotace z SFŽP schváleno. Uděleno stavební povolení. Probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Partneři projektu:

Dotace: Projekt probíhá za dotační podpory SFŽP.

Kulturní akce

  • Den obce - den dětí
  • Sportovní den - ukončení prázdnin
  • MDŽ
  • Mikulášská nadílka
  • Rozsvícení vánočního stromu
  • Obecní ples / Společenský ples
Odpovědná osoba: Nikol Štěpánková
Partneři projektu: 

Příprava stavebních parcel 206/2, 206/14, 208/5

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projektu: Schvalování projektové dokumentace státními institucemi.

Oprava povrchu místní komunikace p.č. 206/9, 87/1, 588/1, 

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projektu: Příprava realizace

Oprava povrchu místní komunikace za obchodem, úprava prostranství před obchodem.

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projeku: Příprava podkladů pro vypracování studie

Letní kino

Odpovědná osoba: Bc. Jiří Březa

Partneři projektu: 

Zásahové vozidlo hasičské jednotky

Koordinátor projektu: Bc. Roman Münster

Stav projektu: Žádost o dotaci schválena. Probíhá příprava na výběrové řízení. Předpokládaný termín realizace 2021.

Partneři projektu:  

Kotlíkové dotace - bezůročné půjčky

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projektu: Realizace projektu.

Partneři projektu: 

Rekonstrukce sociálního zařízení pro kulturní a spotovní akce a SDH

Koordinátor projektu: Bc. Jiří Březa

Stav projektu: Příprava realizace. Předpokládané zahájení prací 1.10.2020. Podaná žádost o dotaci z prostředků MAS Poodří

Partneři projektu: 

Plánované projekty

Výstavba chodníku na hřbitov

Koordinátor projektu: 

Výstavba parkoviště a příjezdové cesty na hřbitov

Stav projektu: Parcely vyčleněny pro výstavbu v územním plánu.

Koordinátor projektu: 

Realizované projekty

Výstavba WC v budově OÚ

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projetu: Výstavba WC dokončena.

Dotace: Projekt probíhá za dotační podpory MSK.

Partneři projektu: 

Pasport komunikací a dopravního značení

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Stav projektu: Pasport vyhotoven.

Odkup budovy obchodu a přilehlých pozemků do vlastnictví obce

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka, Bc. Roman Münster

Stav projektu: Budova obchodu a přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví obce.

Územní plán obce

Koordinátor projektu: Vítězslav Livečka

Výsledek projektu: Obec má platný územní plán.

Oprava havarijního stavu mostu přes řeku Odru

Koordinátor projektu: Bc. Roman Münster

Výsledek projektu: Byla vybetonována nová patka mostovky (původní nosná konstrukce mostovky byla uložena pouze na kamenech). Původní nosná kontrukce posledního dílu mostovky byla zesílena svařením příhradové konstrukce.

Narovnání majetkoprávních vztahů k mlýnskému náhonu

Koordinátor projektu: Bc. Roman Münster

Výsledek projektu: Úsek od Gassmanova potoka po řeku Odru je v majetku České republiky a ve správě Povodí Odry. 

Úprava povrchu místních komunikací p.č. 252/6 a 545/8 

Koordinátor projektu: Bc. Jiří Březa

Výsledek projektu: Původní zpevněný povrch byl doplněn o nízkozátěžový povrch z asfaltového recyklátu s penetračním nástřikem.

Dopravní zrcadla

Koordinátor projektu: Bc. Jiří Březa

Výsledek projektu: Umístění 3 ks dopravních zrcadel.

Webová prezentace obce Heřmánky

Koordinátor projektu a tvůrce: Bc. Jiří Březa

Výsledek projektu: Zprovoznění nové webové stránky obce se zasíláním informačních mailů.

Nádoby pro zpracování biologického odpadu - Kompostéry

Výsledek projektu: Kompostér dodány občanům.

Partneři projektu: